Privacyverklaring

Privacyverklaring HC AthenA

 1. Begripsbepaling

In dit document wordt verstaan onder:

  1. HC ATHENA, de vereniging hockey club Athena, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34212175;
  2. App, de verzameling van officieel door het HC ATHENA bestuur aangewezen applicaties die worden ingezet om de ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen. Naast het gebruik van LISA Totaal, betreft dit koppelingen met Twinfield, Mailchimp en de KNHB.
  3. Website, de verzameling van officieel door het HC ATHENA bestuur ingezette communicatiemiddelen zoals de website van HC ATHENA, www.hcathena.nl, en overige sociale netwerken waarop HC ATHENA een profiel heeft (o.a. Facebook);
  4. Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer, teamfoto, gedrag, en hockeyvaardigheden zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens;
  5. Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens.
  6. Lid, zoals omschreven in de Statuten van HC ATHENA. Het betreft degene die zich via de Website en/of App inschrijft als Lid. Een Lid beschikt over geautoriseerde toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord);
  7. Vrijwilliger, is degene die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren;
  8. Bezoeker, is degene die van de Website en/of App gebruik maakt, en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;
  9. Beheerder, is de persoon die door het HC ATHENA bestuur is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene die over de autorisatie ‘Secretariaat’ (ledenadministratie) of ‘Penningmeester’ (bankgegevens) binnen LISA2 beschikt;
  10. Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of de App. Een Gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker;
  11. Privacyverklaring, is dit document.
  12. Datalek, betreft de situatie er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens.
 1. Algemeen
  1. De hockeyvereniging HC ATHENA is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
  2. Door de Website en/of App van HC ATHENA te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
  3. Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan HC ATHENA.
 2. Verwerking van Persoonsgegevens
  1. Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van HC ATHENA uit:
 1. een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;
 2. de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;
 3. het uitvoeren van een contract met een betrokkene; of
 4. het voldoen aan een wettelijke plicht.
 1. Alleen Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website en/of App Verwerken.
 2. Iedere Beheerder heeft de plicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot de gegevens die hij verwerkt.
 3. Gebruikers kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke Persoonsgegevens een specifieke Gebruiker kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen de vereniging HC ATHENA.
 4. Een Lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van gegevens tijdens de inschrijving bij HC ATHENA en het eventueel wijzigen van eigen Persoonsgegevens (b.v. adres, telefoonnummer, e-mail).
 5. HC ATHENA verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of App Persoonsgegevens verstrekken aan HC ATHENA in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
 1. Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
 2. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt HC ATHENA de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 3. Om zich in te schrijven als Lid via de Website en/of App en hierbij door HC ATHENA ondersteund te worden, dient een Lid:
  1. verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, (geheime) telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken;
  2. verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken.
  1. De verstrekte Persoonsgegevens worden door HC ATHENA uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld.
  2. HC ATHENA kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van HC ATHENA die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via secretaris@hcathena.nl
 1. Beeldrecht
  1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij HC ATHENA worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van HC ATHENA, leden van andere verenigingen of bezoekers  staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App van HC ATHENA verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via secretaris@hcathena.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.

 1. Melding
  1. Voor het verwerken van Persoonsgegevens is HC ATHENA vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming Persoonsgegevens conform het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de onder 5.1 bedoelde meldplicht.
  3. Zodra er bekendheid is met een Datalek zal het HC ATHENA bestuur conform wettelijke bepalingen (AVG) binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij zullen betrokkenen tevens worden geïnformeerd.
 2. Doorgifte aan derden
  1. HC ATHENA heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld, met wie HC ATHENA een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. Voor het overige zal HC ATHENA de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet met derden (bv. sponsoren) delen, tenzij:
 1. Door het Lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
 2. Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van HC ATHENA in het belang van haar Gebruikers is.
 1. Cookies
  1. HC ATHENA maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
  2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.
 2. Google Analytics
  1. HC ATHENA maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken.
  2. Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor HC ATHENA en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. HC ATHENA is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 3. Sociale netwerken
  1. Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. HC ATHENA heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
  2. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. HC ATHENA is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 4. Links naar en cookies op websites van derden
  1. Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. HC ATHENA is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.
 5. Inzage en correctie
  1. De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. De Gebruiker kan de eigen Persoonsgegevens zelf inzien en verwerken via zijn/haar persoonlijk account op ‘Mijn HC ATHENA’, bereikbaar via de Website. Daarnaast kan de Gebruiker een verzoek tot inzage doen via secretaris@hcathena.nl
 6. Bewaartermijn
  1. HC ATHENA bewaart bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij HC ATHENA op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:
 1. De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf einde lidmaatschap;
 2. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;
 3. Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.
 1. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft HC ATHENA graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door Gebruiker aangeleverde Persoonsgegevens.
 1. Beveiliging
  1. HC ATHENA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
 1. opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en
 2. toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord beveiligd account.

Ondanks dat HC ATHENA alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

 1. Wijzigingen
  1. HC ATHENA behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de Website en/of de App houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van HC ATHENA.
 2. Contact
  1. Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met HC ATHENA via secretaris@hcathena.nl.

© HC Athena 2018

Datum publicatie mei 2018